ALGEMENE VOORWAARDEN

SB MANAGEMENT

 

Simon van Rhee / Fotograaf en videograaf

Enkel fotografie en video voor ondernemingen. Niet voor particulieren.

 

Activiteiten, het filmen en fotograferen van:

Interieur/Exterieur/Product/Portretten/Fashion/Sfeerbeeld

 

 
Artikel 1. Algemeen

 

1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst ondertekend door beide partijen, worden alle overeenkomsten, offerten en bestellingen beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met SB Management te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.

 

1.2. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

 

1.3. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.

 

1.4. Andersluidende voorwaarden van SB Management kunnen stilzwijgend aanvaard worden door klant.

 

Artikel 2. Eigendom

 

2.1. Beeldmateriaal gemaakt door SB Management kan te allen tijde gepubliceerd worden op haar website en social media. Daarnaast kunnen de heer Simon van Rhee en SB Management het beeldmateriaal en opnames ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

 

Foto’s die direct verbonden kunnen worden aan de natuurlijke persoon worden niet meegedeeld aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijk mee instemt.

 

2.2 Een fotoshoot/videoshoot van SB Management wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten.

 

De goederen en diensten die het voorwerp uitmaken van de facturen blijven eigendom van SB Management tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur en de bijhorigheden.

 

Overeenkomstig de wetgeving betreffende het auteursrecht, blijven de auteursrechten op foto’s en video’s eigendom van de SB Management / Simon van Rhee. De reproductie en het gebruik ervan dienen beperkt te blijven tot hetgeen vermeld is in de bestelbon/factuur.

 

 

Artikel 3. Prijzen

 

3.1. Prijzen welke door SB Management op haar site of via folders worden meegedeeld zijn steeds indicatief. Deze prijzen kunnen op elk moment worden aangepast.

 

De prijs die door beide partijen wordt vastgelegd bij boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

3.2. Al het bijkomend aangekocht of gehuurd materiaal wordt bovenop de hierboven vermelde prijs gefactureerd.

 

3.3. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 

4.1. De facturen van SB Management dienen betaald te worden binnen vijftien dagen na factuurdatum.

 

4.2. Bij gebreke aan betaling op vervaldag is er een conventionele verwijlinterest verschuldigd van 10 % per jaar op het openstaande saldo.

 

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimumbedrag van de gemaakte kosten met betrekking tot invordering van de schuldvordering.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door SB Management, zal haar aansprakelijkheid uitsluitend geregeld worden door de bepalingen van het huidig artikel.

 

5.1. SB Management is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SB Management of diens vertegenwoordigers.

 

In de ruimst mogelijke zin sluit SB Management alle aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals maar niet gelimiteerd tot: winstderving of het verlies van gegevens.

 

Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.

 

SB Management kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

 

SB Management kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij tijdens de duur van de overeenkomst.

 

5.2. Het beeldmateriaal gemaakt door SB Management wordt minimaal gedurende 60 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmacht situaties die leiden tot gegevensverlies kan SB Management op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

 

5.3. SB Management is niet aansprakelijk voor voorstelling van beeldmateriaal op dragers geleverd door derden, zoals bijvoorbeeld niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken van foto’s door externe partijen, waaronder drukkers, …

 

5.4. Bij situaties van overmacht of natuurrampen zal SB Management geenszins aansprakelijk gesteld worden.

 

Artikel 6. Verplaatsing foto- en videoshoot  

 

6.1. Bij de onmogelijkheid om dienst te leveren op vooraf bepaalde datum door overmacht/ziekte van de fotograaf/videograaf wordt de datum van de overeengekomen diensten kosteloos verplaatst, zonder vergoeding.

 

6.2. De klant kan zijn overeengekomen dienst eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met een maximum van 30 dagen. Dit eenmalig uitstel kan tot één week voor de fotoshoot/videoshoot verkregen worden. In geval van uitstel is de fotoshoot/videoshoot met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op de latere datum).

 

6.3. Ingeval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever is deze gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op ogenblik van annulatie reeds is uitgevoerd, met een maximum van de overeengekomen prijs.

 

 

Artikel 7. Foto- en videobewerking

 

7.1. Uit alle gemaakte foto’s wordt door de fotograaf een selectie gemaakt. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf.

 

De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden, tenzij dit bij contractsluiting is besproken.

 

7.2. Uit alle gemaakte video’s maakt de videograaf een selectie. Deze video’s worden vervolgens bewerkt en gemonteerd in de stijl van de videograaf.

 

De videofragmenten die de uiteindelijke montage niet haalden kunnen onder geen beding verkregen worden, tenzij dit bij contractsluiting is besproken.

 

7.3. De foto's worden enkel geleverd in .jpg, .png of .TIFF-formaat. Video’s worden enkel geleverd in .mp4 of .mov formaat.

 

 

Artikel 8. Klachten

 

Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.

 

Bij gebreke aan tijdige klacht, worden de prestaties geacht volledig aanvaard te zijn. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.

 

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

 

9.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met en door SB Management.

 

9.2. De rechtbanken te Leuven zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van elk geschil voortvloeiend uit de overeenkomst tussen SB Management en diens cliënt en dit ongeacht de plaats van de maatschappelijke zetel of het domicilie van de cliënt, de plaats waar de fotoshoot/videoshoot plaatsvindt of van de afsluiting van het contract tussen partijen.

 

 

Artikel 10. Ontbindingsbeding

 

In geval van wanprestatie door de klant van één van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het huidig contract, zal het contract ontbonden worden van rechtswege door SB Management door middel van een aangetekend schrijven, zonder de noodzaak van een eis in rechte en onverminderd het recht op enig schadevergoeding en intrest.

 

 

Artikel 11. Nietigheden

 

Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens


Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt SB Management, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant.

 

Deze persoonsgegevens kunnen door SB management tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat SB management toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres info2@sb-management.be

 

Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

 

SB Management behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Art 13. Jaarabonnementen

 

De abonnementen worden afgesloten voor een een bepaalde duur van 1 jaar.

 

Na het verstrijken van de initiële duurtijd van de overeenkomst, zal de overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar worden vernieuwd.

 

De overeenkomst kan per 6 maanden opgezegd worden, indien dit ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode per aangetekende brief wordt meegedeeld.